Nabídka pro každého klikajícího

Setkání VII.

Interdisciplinární učení (myšlení)

Barevné sítě poznání – kreativní práce s informacemi

Neexistuje jednotná metodika ani předem daná pravidla implementace BSP do života školy. Každý průvodce, rodič či ředitel si může nastavit používání BSP podle svých potřeb. Někde může jít o náplň několika hodin projektové výuky, jinde se může jednat o způsob organizace celého druhého stupně. V některých školách (či domácnostech) zvládnou nechat veškerý průběh v rukách a očích učícího se dítěte, v dalších se dospělí budou na síťování poznatků o současném světě aktivně a inspirativně podílet.

BSP jsou způsobem, jak nově vnímat vzdělávací obsah. Neříkají, jak má škola vypadat, ani co vše se v ní má dít. To zcela záleží na lidech, kteří danou školu tvoří. Smyslem BSP je pomoci jim nahlédnout, že mají moc tvarovat učení podle vlastních potřeb, představ a tužeb. A na míru dětem, kvůli kterým školu dělají.

Žijeme ve složitém světě, který vybízí k tázání o obsahu výuky. O čem by se ve škole mělo hovořit, abychom dětem smysluplně představovali minulý, současný a budoucí svět? Máme k dispozici internet a s ním i hluboký oceán veškerého poznání lidstva. Jak je smysluplně používat? Jak je uchopit, pochopit, poznat, obtisknout do vlastního myšlení a vnímání?

Vzdělávání v souvislostech

Barevné sítě poznání pracují s myšlenkovými sítěmi. Jsou interdisciplinární čítankou, která průvodcům, učitelům, rodičům a dětem umožňuje zahlédnout, jak jsou jednotlivá témata propojena mezi sebou. BSP jsou zároveň otevřené, aby si do nich kdokoli mohl zasadit téma, které jej zajímá. Interdisciplinární učení je učením projektovým. Vychází z učebnic, které si každý píše sám.

Individuální přístup k poznání

Cílem BSP je, aby poznání vycházelo z vnitřních potřeb všech zúčastněných a z jejich vzájemné komunikace. Při interdisciplinárním učení si nejen děti vybírají, co se chtějí učit, ale totéž je umožněno i průvodcům. BSP umožňují oba tyto proudy poznání spojit dohromady. Každý se učí své a zároveń se všichni učí společně, jeden od druhého. Klíčovou roli proto hrají rozmanité formy prezenací. I tradiční frontální výuka je prezentací poznání.

Kreativní zacházení s informacemi

Smyslem BSP je tvořivě pracovat s informacemi, které máme k dispozici. Jaké dovednosti bychom měli mít, abychom se v informační době orientovali a neztráceli? Abychom dokázali porozumět nejen pestrobarevnému spektru nejnovějšího vědeckého poznání, ale především rozmanitosti našich vlastních pohledů na svět. BSP rozvíjejí komunikační dovednosti a informační gramotnost nejen u dětí, ale i dospělých.

Semináře a doprovázení škol (nebo společností pracujících s informacemi)

Seminář – úvod do interdisciplinárního učení (myšlení)

(délka trvaní 4-8 vyučovacích hodin)

Součástí semináře je workshop týkající se práce s myšlenkovými sítěmi a beseda rozvádějící, v čem spočívá vzdělávání v souvislostech, individuální projektová výuka a kreativní práce s poznáním. V jejím rámci je možné probrat veškeré otázky, které se v kontextu inovativních přístupů ke vzdělávacím obsahům mohou objevit (např. hodnocení žáků, požadavky vzdělávacího systému, využití technologií ve výuce atd.)

Je-li seminář delší, může být jeho součástí i pohyb, abychom lépe nahlédli, jak se k síťujícímu se myšlení staví nejen naše mysl, ale také naše tělo.

Konkrétní podoba semináře se může lišit v závislosti na konkrétních potřebách zúčastněných.

Pravidelné doprovázení škol

Doprovázení malých i velkých škol je určeno pro ty, kdo se rozhodnou, že je pro ně interdisciplinárnímu učení směrem, kterým by se rády ubíraly. Schopnost učit (a učit se) v souvislostech není něčím, co lze získat za jeden celodenní seminář. Ten může být inspirativním úvodem, ale nenabízí prostor pro rozvíjení všech aspektů interdisciplinární výuky.

Konkrétní podoba doprovázení velmi závisí na potřebách a představách dané školy. Například je možné, aby se setkání účastnili i rodiče žáků. Nejdůležitějším faktorem je nicméně čas, který jsou průvodci či učitelé prozkoumávání interdisciplinárního učení ochotni věnovat.

Setkání mohou sestávat z různých bloků. Celkem by mělo proběhnout 4-10 setkání během jednoho školního roku. Součástí doprovázení je i průběžná práce s myšlenkovými sítěmi realizovaná asynchronně online.

Jednotlivé bloky:

Úvod do interdisciplinárního učení

(viz seminář)

Praktické workshopy pro dospělé

(3-4 vyučovací hodiny)

Samotná práce s myšlenkovými sítěmi. Jejich čtení a interpretace. Ukázky různých možností jejich zapojení do výuky. Aktivní rozvíjení interdisciplinárního myšlení. Jednotlivá setkání se vždy týkají konkrétní oblasti témat (např. science, humanitní vědy, kreativní myšlení atd. – odvíjí se od potřeb dané školy), ale očekává se, že všech setkání se účastní všichni vyučující, aby byly pozvolna rozpouštěny specializace jednotlivých průvodců.

Praktické workshopy pro děti (a dospělé)

(2-4 vyučovací hodiny)

Projeková výuka s myšlenkovými sítěmi. Jejich čtení a interpretace. Ukázky různých možností jejich zapojení do výuky v přímém přenosu. Aktivní rozvíjení interdisciplinárního myšlení u žáků ve věku 2. stupně ZŠ. Základy digitální a informační gramotnosti.

Workshopy kreativního vnímání

(3-4 vyučovací hodiny)

Intuitivní pedagogika. Práce s chybou, nevěděním, emocemi a pozorností. Rozvíjení citlivosti smyslů, otevřenosti a hravosti. Propojování myšlenkových sítí s neuronovými a nervovými sítěmi lidských těl. Rozvoj vidění vidění, tedy schopnosti pozorovat vlastní myšlenky, což je užitečná kompetence nejen pro interdisciplinární učení, ale především pro život.

Besedy průvodců a rodičů

(2-4 vyučovací hodiny)

Myšlenkové sítě mohou být dobrým způsobem, jak prohloubit komunikaci mezi školou a rodiči. Žijeme v časech, kdy bychom se měli společně bavit o tom, co ve školách porbírat. Některá témata (např. pornografie, holocaust, sametová revoluce, současné dějiny či současná věda) přímo vybízejí k tomu, aby průvodci a rodiče navzájem znaly své pohledy dříve, než se daná látka otevře ve škole. Součástí doprovázení může být i několik setkání s rodiči žáků.

Setkání VIII.

Kreativní (intuitivní) vnímání

Čím více spoléháme na technologie, tím méně věříme sami sobě. Čím více se řídíme podle digitálních kalendářů, diářů a notifikací, tím více nám toho padá z rukou. Nestíháme, stresujeme se a strachujeme. Je to cena za digitalizaci společnosti a svobodu technologického rozvoje. Čím více poznáváme svět díky internetu, tím méně se v něm orientujeme. Čím více spolupracujeme s chytrými telefony, tím méně rozumíme sami sobě. Čím rychleji se snažíme vyřešit naše starosti, tím více jich máme.

Někdy už kvůli ani nemáme čas všímat si života.

Jak nalézt smysl v tom, co děláme?

Jak zklidnit tělo a mysl?

Jak v sobě objevit sebedůvěru a spokojenost?

Jak naplno rozehrát vlastní schopnosti komunikace, spolupráce a kreativity?

Co hlavně budeme dělat?

Hodně si budeme povídat, ale ještě více si budeme hrát hry vycházející z intuitivní pedagogiky.

 Budeme se hýbat, pozorně a vnímavě.

Prostor, kde se setkání koná, nemusí být velikosti tělocvičny, ale mělo by být možné, aby mohli účastníci udělat alespoň pár kroků. Nejsou tedy vhodné místnosti, kde nelze odsunout stoly a židle stranou.

Intuitivní hry zvládne každý.

Doporučuje se pohodlné oblečení, ale nepůjde o tělocvik, ani o sport. Je možné, že se při hraní dotknete oblečením země, anebo se po ní dokonce budete lehce válet. Zaprášit se bude dovoleno.

Budeme si hrát. Živě, svobodně a sebevědomě. Skutečně, ne na telefonu nebo počítači. Nikdo nevyhraje a nikdo neprohraje. Chyby budou povoleny. Stejně jako vystoupit ze hry ven. Budeme si hrát jako děti, protože ty si umí hrát naplno, doopravdy a nic je přitom neruší. Ani myšlenky, natož strachy nebo nejistota, zda-li se chovají správně. Připomeneme si, jaké to bylo, když jsme se učili poznávat svět a neměli s sebou ještě batoh komplikovaných. Když jsme se učili být sami sebou. Učili jsme se tím, že jsme si hráli. Naučili jsme se tak chodit, mluvit i myslet. Naše oči znovu zahlédnou svět dětskýma očima.Očima plnýma sebedůvěry, svobody, zvědavosti, odvahy a radosti. A vzpomenou si, jak rozumět světu i bez chytrého telefonu a jiných digitálních technologií.

Každý umí žít svůj život kreativně, klidně a smysluplně.

O setkání

Semináře kreativního vnímání jsou půldenní či celodenní.

Za dvě hodiny si můžeme popovídat o vlivu technologií na náš život, probrat základní poznatky o rovnovážně dinamickém stavu mezi digitálním světem a lidskými potřebami nebo si vysvětlit, jak se pusit do zdravého a užitečného digitálního detoxu. Ale nestihneme se pohybovat, nestihneme si prohlédnout naší každodenní situaci na vlastní kůži. Nestihneme ucítit své tělo, své smysly a v klidu si prohlédnout svou mysl. Nestihneme všechno to, nač v každodenním provozu nemáme čas a občas máme dokonce pocit, že už jsme zapomněli, jak se to dělá.

Pak je možné se setkat nejen s poznáním, ale také se spokojeností, klidem, radostí a osvěžením, jež by měli každé poznání doprovázet.

Konkrétní forma, čas trvání a počet účastníků semináře (minimální počet je 8, maximální se závisí na možnostech prostoru) se odvíjí od konkrétních představ a potřeb. Vše může být vyladěno k vaší spokojenosti.

Máte chuť se setkat? Napište:

 

 

 

 

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •