Škola jako informační dispozitiv

Technologie ve vzdělávání

Jak Google rozežral školu

Výběr vzdělávacích aplikací

Interdisciplinární učení a kreativní myšlení

Barevné sítě poznání

Neexistuje jednotná metodika ani předem daná pravidla implementace BSP do života školy. Každý průvodce, rodič či ředitel si může nastavit používání BSP podle svých potřeb. Někde může jít o náplň několika hodin projektové výuky, jinde se může jednat o způsob organizace celého druhého stupně. V některých školách (či domácnostech) zvládnou nechat veškerý průběh v rukách a očích učícího se dítěte, v dalších se dospělí budou na síťování poznatků o současném světě aktivně a inspirativně podílet.

BSP jsou způsobem, jak nově vnímat vzdělávací obsah. Neříkají, jak má škola vypadat, ani co vše se v ní má dít. To zcela záleží na lidech, kteří danou školu tvoří. Smyslem BSP je pomoci jim nahlédnout, že mají moc tvarovat učení podle vlastních potřeb, představ a tužeb. A na míru dětem, kvůli kterým školu dělají.

Žijeme ve složitém světě, který vybízí k tázání o obsahu výuky. O čem by se ve škole mělo hovořit, abychom dětem smysluplně představovali minulý, současný a budoucí svět? Máme k dispozici internet a s ním i hluboký oceán veškerého poznání lidstva. Jak je smysluplně používat? Jak je uchopit, pochopit, poznat, obtisknout do vlastního myšlení a vnímání?

Vzdělávání v souvislostech

Barevné sítě poznání pracují s myšlenkovými sítěmi. Jsou interdisciplinární čítankou, která průvodcům, učitelům, rodičům a dětem umožňuje zahlédnout, jak jsou jednotlivá témata propojena mezi sebou. BSP jsou zároveň otevřené, aby si do nich kdokoli mohl zasadit téma, které jej zajímá. Interdisciplinární učení je učením projektovým. Vychází z učebnic, které si každý píše sám.

Individuální přístup k poznání

Cílem BSP je, aby poznání vycházelo z vnitřních potřeb všech zúčastněných a z jejich vzájemné komunikace. Při interdisciplinárním učení si nejen děti vybírají, co se chtějí učit, ale totéž je umožněno i průvodcům. BSP umožňují oba tyto proudy poznání spojit dohromady. Každý se učí své a zároveń se všichni učí společně, jeden od druhého. Klíčovou roli proto hrají rozmanité formy prezenací. I tradiční frontální výuka je prezentací poznání.

Kreativní zacházení s informacemi

Smyslem BSP je tvořivě pracovat s informacemi, které máme k dispozici. Jaké dovednosti bychom měli mít, abychom se v informační době orientovali a neztráceli? Abychom dokázali porozumět nejen pestrobarevnému spektru nejnovějšího vědeckého poznání, ale především rozmanitosti našich vlastních pohledů na svět. BSP rozvíjejí komunikační dovednosti a informační gramotnost nejen u dětí, ale i dospělých.

Další informace a především interdisciplinární čítanku naleznete zde: