Pro učitele

Interdisciplinární učení

Myšlenkové sítě. Informační a digitální gramotnost. Projektová výuka. Kreativní myšlení.

Seminář – úvod do interdisciplinárního učení (myšlení)

(délka trvaní 4-8 vyučovacích hodin)

Součástí semináře je workshop týkající se práce s myšlenkovými sítěmi a beseda rozvádějící, v čem spočívá vzdělávání v souvislostech, individuální projektová výuka a kreativní práce s poznáním. V jejím rámci je možné probrat veškeré otázky, které se v kontextu inovativních přístupů ke vzdělávacím obsahům mohou objevit (např. hodnocení žáků, požadavky vzdělávacího systému, využití technologií ve výuce atd.)

Je-li seminář delší, může být jeho součástí i pohyb, abychom lépe nahlédli, jak se k síťujícímu se myšlení staví nejen naše mysl, ale také naše tělo.

Konkrétní podoba semináře se může lišit v závislosti na konkrétních potřebách zúčastněných.


Pravidelné doprovázení škol

Doprovázení malých i velkých škol je určeno pro ty, kdo se rozhodnou, že je pro ně interdisciplinárnímu učení směrem, kterým by se rády ubíraly. Schopnost učit (a učit se) v souvislostech není něčím, co lze získat za jeden celodenní seminář. Ten může být inspirativním úvodem, ale nenabízí prostor pro rozvíjení všech aspektů interdisciplinární výuky.

Konkrétní podoba doprovázení velmi závisí na potřebách a představách dané školy. Například je možné, aby se setkání účastnili i rodiče žáků. Nejdůležitějším faktorem je nicméně čas, který jsou průvodci či učitelé prozkoumávání interdisciplinárního učení ochotni věnovat.

Setkání mohou sestávat z různých bloků. Celkem by mělo proběhnout 4-10 setkání během jednoho školního roku. Součástí doprovázení je i průběžná práce s myšlenkovými sítěmi realizovaná asynchronně online.

Jednotlivé bloky:

Úvod do interdisciplinárního učení

(viz seminář)

Praktické workshopy pro dospělé

(3-4 vyučovací hodiny)

Samotná práce s myšlenkovými sítěmi. Jejich čtení a interpretace. Ukázky různých možností jejich zapojení do výuky. Aktivní rozvíjení interdisciplinárního myšlení. Jednotlivá setkání se vždy týkají konkrétní oblasti témat (např. science, humanitní vědy, kreativní myšlení atd. – odvíjí se od potřeb dané školy), ale očekává se, že všech setkání se účastní všichni vyučující, aby byly pozvolna rozpouštěny specializace jednotlivých průvodců.

Praktické workshopy pro děti (a dospělé)

(2-4 vyučovací hodiny)

Projeková výuka s myšlenkovými sítěmi. Jejich čtení a interpretace. Ukázky různých možností jejich zapojení do výuky v přímém přenosu. Aktivní rozvíjení interdisciplinárního myšlení u žáků ve věku 2. stupně ZŠ. Základy digitální a informační gramotnosti.

Workshopy kreativního vnímání

(3-4 vyučovací hodiny)

Intuitivní pedagogika. Práce s chybou, nevěděním, emocemi a pozorností. Rozvíjení citlivosti smyslů, otevřenosti a hravosti. Propojování myšlenkových sítí s neuronovými a nervovými sítěmi lidských těl. Rozvoj vidění vidění, tedy schopnosti pozorovat vlastní myšlenky, což je užitečná kompetence nejen pro interdisciplinární učení, ale především pro život.

Besedy průvodců a rodičů

(2-4 vyučovací hodiny)

Myšlenkové sítě mohou být dobrým způsobem, jak prohloubit komunikaci mezi školou a rodiči. Žijeme v časech, kdy bychom se měli společně bavit o tom, co ve školách porbírat. Některá témata (např. pornografie, holocaust, sametová revoluce, současné dějiny či současná věda) přímo vybízejí k tomu, aby průvodci a rodiče navzájem znaly své pohledy dříve, než se daná látka otevře ve škole. Součástí doprovázení může být i několik setkání s rodiči žáků.

Více informací o Barevných sítích a interdisciplinární čítanku naleznete zde:


Digitalizovaná škola

Jaké změny přináší do škol příchod digitálních technologií?

Jak Internet mění naše myšlení a zacházení s informacemi? Co se odehrává, když se učitelé spolu s žáky či studenty zasíťují? Jak se mění role učitele, když jej ve výuce doprovází Internet a chytré telefony v rukou žáků a studentů?

Patří mobilní telefony a jiná digitální zařízení do školního prostředí?

Patří vzdělávání do kyberprostoru?

Jak při výuce využívat digitální technologie tak, aby nebyly jen pouhým nahrazením stávajících metod? Co vše se ve vzdělávání může změnit, jestliže po třídě rozmístíme tablety, anebo necháme žáky používat jejich telefony?

Jaké kompetence lze s obrazovkou v ruce rozvíjet efektivněji než s učebnicí, papírem a tužkou? Jak mohou digitální technologie pomoci ve výuce tradičních předmětů? Jaké pedagogické výzvy přináší zapojení technologií do výuky?

Budeme zabývat možnými zapojeními digitálních technologií do výuky a do školního života obecně. Budeme se bavit nejen o tom, jak nastavit používání chytrých telefonů ve škole, ale především, jak by digitální technologie mohly zjednodušit a zpříjemnit samotný proces vzdělávání. Digitální technologie nejsou jen hrozbou či rušivým elementem. Když nahlédneme jejich potenciál, mohou se stát i výborným pomocníkem.


Jak se dnešní děti a dospívající prožívají v objetí kyberprostoru

Beseda určená pedagogům, kteří chtějí lépe porozumět lidem, s nimiž tráví tolik času.

Jak jej využívají a jak v něm vnímají sami sebe? Jak je mění a jak oni mění jej? Jaká je mediální či digitální gramotnost současných děti? Chovají se na Internetu bezpečně a smysluplně, anebo spíše neví, co dělají a s chytrými telefony převážně jen ztrácejí čas a schopnost soustředit se na něco déle než několik sekund?

První téma setkání seznámuje se základními charakteristikami digitálního světa. Nahlédneme do přemýšlení dnešních dětí. Seznámíme se s tématem digitální identity a prozkoumáme zákonitosti digitální komunikace. Pomůže nám to lépe nahlédnout problematiku sociálních sítí, kyberšikany, hatespeech a dalších jevů digitálního světa.

Téma může být orientované na konkrétní věk žáků či studentů.

Máte zájem o besedu pro učitele či rodiče? Napište, rádi k vám přijedeme.