Pro učitele

Digitalizace společnosti a vzdělávání

Digiděti ve škole, za školou a na internetu

Kreativní myšlení a interdisciplinární učení

Pro besedu je možné vybrat si jedno z nabízených témat nebo je rozmanitě propojit. Každé z nich lze upravit s ohledem na konkrétní potřeby dané školy a pedagogického sboru. Besedy jsou velmi interaktivní a je v nich prostor na zodpovězení jakýchkoli otázek týkajících se digidětí či digitalizace vzdělávání. Délka trvání je zcela vyladitelná podle potřeb, očekávání a možností školy.

I. Digitalizace společnosti a vzdělávání

Když se digitalizuje společnost, proměňuje se s ní i vzdělávání. Jak by to mohlo být jinak? Jak by dospělí nového světa dokázali dětem ukazovat svět, který již neexistuje?

Jaké změny digitální technologie přinášejí školám a učitelům?

Patří telefony a jiná digitální zařízení do školního prostředí?

Patří vzdělávání do kyberprostoru?

Jak školy změní nástup umělých inteligencí?

Internet mění naše myšlení, vnímání světa, zacházení s informacemi i způsoby, jakými se učíme. Probíhá digitalizace společnosti, změny přicházejí stále rychleji, nic není stálé, topíme se v informačním oceánu, učitelé se síťují s dětmi, děti se síťují se světem. Ještě jsme nevyladili telefony ve školách, teď sem začínají docházet umělé inteligence.

Digiděti jsou zahlcené informacemi a učitelé mají stále větší a větší problémy najít v jejich myslích místo pro informace, které by jim rádi předali oni. Role učitele se proměňuje stejně jako role člověka.

Je potřeba digitalizovat výuku a současně se zabývat digitálním well-beingem. Je na čase promyslet, co znamená učit a být učen. Jak vypadá smysluplné a životodárné vzdělávání pro 21. století?

Jak při výuce využívat digitální technologie tak, aby smysluplně rozvíjely stávající vzdělávací postupy a metody? Jaké kompetence lze s obrazovkou v ruce nabývat efektivněji než s učebnicí, papírem a tužkou? Jak zapojit internet do výuky tradičních předmětů? Jak může digitalizace zjednodušit a zpříjemnit proces vzdělávání nejen žákům a studentům, ale i pedagogům a průvodcům?

II. Digiděti ve škole, za školou a na internetu

Beseda určená pedagogům, kteří chtějí lépe porozumět lidem, s nimiž tráví tolik času. Možná se v hlubinách informačního oceánu nevyznáme, avšak stále máme digidětem co nabídnout…

Co je láska k poznání?

Co je digitální well-being?

Kdo jsou digiděti?

Setkání může být orientované na konkrétní věk žáků či studentů.

Jak digiděti využívají internet a jak v něm vnímají samy sebe? Jak je mění digitální technologie a jak oni proměňují je? Jaká je mediální či digitální gramotnost současných děti? Chovají se na internetu bezpečně a smysluplně? Anebo spíše neví, co dělají a se svými telefony převážně jen ztrácejí čas a schopnost soustředit se déle než na několik sekund?

Co jim internet přináší a co jim naopak bere. Jak může škola přispět k digitálnímu well-beingu dětí a dospívajících a jak jim může pomoci orientovat se v informačním oceánu a ve světě kolem nich.

Nahlédneme do přemýšlení dnešních dětí a dospívajících. Seznámíme se s tématem digitální identity a prozkoumáme zákonitosti digitální komunikace. Můžeme se zabývat sociálními sítěmi, kyberšikanou či jakýmikoli z dalších jevů digitálního světa, s nimiž si mnozí dospělí často neví rady. Každý z nás umí a zná více, než si poslední dobou myslí.

III. Kreativní myšlení a interdisciplinární učení

Seminář tvoří praktický workshop o myšlenkových sítích a beseda o vzdělávání v souvislostech, individuální projektové výuce a sebeřízeném zacházení s informacemi a poznáním.

Kreativní učení.

Informační a digitální gramotnost v rámci tradičních předmětů.

Mezipředmětová projektová výuka.

Individuální přístup k žákům i pedagogům.

(délka trvaní 4-8 vyučovacích hodin – za 2-3 hodiny nelze zvládnou více než úvod)

V jejím rámci je možné probrat veškeré otázky, které se v kontextu inovativních přístupů ke vzdělávacím obsahům mohou objevit (např. hodnocení žáků, požadavky vzdělávacího systému, využití technologií ve výuce atd.)

Je-li seminář delší, může být jeho součástí i pohyb, abychom lépe nahlédli, jak se ke kreativně zasíťovanému myšlení staví nejen naše mysl, ale také naše tělo.

Dlouhodobé doprovázení škol

Doprovázení malých i velkých škol je určeno pro ty, kdo se rozhodnou, že je pro ně interdisciplinárnímu učení směrem, kterým by se rády ubíraly. Schopnost učit (a učit se) v souvislostech není něčím, co lze získat za jeden celodenní seminář. Ten může být inspirativním úvodem, ale nenabízí prostor pro rozvíjení všech aspektů interdisciplinární výuky.

Konkrétní podoba doprovázení velmi závisí na potřebách a představách dané školy. Například je možné, aby se setkání účastnili i rodiče žáků. Nejdůležitějším faktorem je nicméně čas, který jsou průvodci či učitelé prozkoumávání interdisciplinárního učení ochotni věnovat.

Setkání mohou sestávat z různých bloků. Celkem by mělo proběhnout 4-10 setkání během jednoho školního roku. Součástí doprovázení je i průběžná práce s myšlenkovými sítěmi realizovaná asynchronně online.

Jednotlivé bloky:

Úvod do interdisciplinárního učení

(viz seminář)

Praktické workshopy pro dospělé

(3-4 vyučovací hodiny)

Samotná práce s myšlenkovými sítěmi. Jejich čtení a interpretace. Ukázky různých možností jejich zapojení do výuky. Aktivní rozvíjení interdisciplinárního myšlení. Jednotlivá setkání se vždy týkají konkrétní oblasti témat (např. science, humanitní vědy, kreativní myšlení atd. – odvíjí se od potřeb dané školy), ale očekává se, že všech setkání se účastní všichni vyučující, aby byly pozvolna rozpouštěny specializace jednotlivých průvodců.

Praktické workshopy pro děti (a dospělé)

(2-4 vyučovací hodiny)

Projeková výuka s myšlenkovými sítěmi. Jejich čtení a interpretace. Ukázky různých možností jejich zapojení do výuky v přímém přenosu. Aktivní rozvíjení interdisciplinárního myšlení u žáků ve věku 2. stupně ZŠ. Základy digitální a informační gramotnosti.

Workshopy kreativního vnímání

(3-4 vyučovací hodiny)

Intuitivní pedagogika. Práce s chybou, nevěděním, emocemi a pozorností. Rozvíjení citlivosti smyslů, otevřenosti a hravosti. Propojování myšlenkových sítí s neuronovými a nervovými sítěmi lidských těl. Rozvoj vidění vidění, tedy schopnosti pozorovat vlastní myšlenky, což je užitečná kompetence nejen pro interdisciplinární učení, ale především pro život.

Besedy průvodců a rodičů

(2-4 vyučovací hodiny)

Myšlenkové sítě mohou být dobrým způsobem, jak prohloubit komunikaci mezi školou a rodiči. Žijeme v časech, kdy bychom se měli společně bavit o tom, co ve školách porbírat. Některá témata (např. pornografie, holocaust, sametová revoluce, současné dějiny či současná věda) přímo vybízejí k tomu, aby průvodci a rodiče navzájem znaly své pohledy dříve, než se daná látka otevře ve škole. Součástí doprovázení může být i několik setkání s rodiči žáků.

Více informací o Barevných sítích a interdisciplinární čítanku naleznete zde:

Máte zájem o besedu pro učitele či rodiče? Napište, rád k vám přijedu.